Uchwały 2014-2018
Uchwały 2014-2018
 

Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego i wiecprzewodniczącego Rady Gminy Zapolice.

Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Zapolice.

Uchwała Nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zapolice.

Uchwała Nr I/4/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Zapolice.

Uchwała Nr I/5/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zapolice.

Uchwała Nr I/6/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Zapolice.

Uchwała Nr I/7/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Gminy Zapolice.

Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 05 grudnia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Zapolice.

Uchwała Nr II/9/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 05 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zapolice.

Uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 05 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2014.

Uchwała Nr II/11/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 05 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX33914 Rady gminy Zapolice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Zapolice na 2015 rok.

Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie stawek procentowych oraz warunków udzielania bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, stanowiących własność gminy Zapolice.

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2014.

Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Zapolice Z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na
rok 2015

Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Gminy Zapolice Z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2015-2025

Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zapolice na 2015 r.

Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zapolice na lata 2011-2015

Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Zapolice na lata 2011-2015

Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Zapolice na okres od 4 marca 2015 r. do 3 marca 2016 r.

Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw i osiedla

Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach

Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach za 2014 rok

Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2015

Uchwała Nr V/26/2015 RADY GMINY ZAPOLICE z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia

Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Państwowej Strży Pożarnej w Zduńskiej Woli

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zapolice na 2015 rok

Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 119008E Marżynek-Młodawin Górny-Wygiełzów

Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2015

Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprwie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2015-2025

Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Karuzela Marzeń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr V2615 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa

Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy Zapolice

Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Zapolice

Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Zapolice

Uchwała Nr VII/39/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zapolice za rok 2014  sporządzonych na dzień 31.12.2014 r.

Uchwała Nr VII/40/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zapolice z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.

Uchwała Nr VII/41/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2015

Uchwała Nr VII/42/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia między Gminą Miasto Sieradz, Powiatem Zduńskowolskim, Gminą Miastem Zduńska Wola, Gminą Zduńska Wola

Uchwała Nr VII/43/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Zapolice

Uchwała Nr VIII/44/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2015

Uchwała Nr VIII/45/15 Rady Gminy Zapolice  z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania stałych komisji Rady Gminy Zapolice

Uchwała Nr VIII/46/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr VIII/47/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wzniesienia obelisku

Uchwała Nr VIII/48/15 w sprawie wznowienia prac nad sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zapolice

Uchwała Nr VIII/49/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała Nr IX/50/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania

Uchwała Nr IX/51/15 Wójta Gminy Zapolice z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr IX/52/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr IX/53/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr IX/54/15  Rady Gminy Zapolice z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr IX/56/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały XXI1452008 Rady  Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PODKOWA

Uchwała Nr IX/57/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2015

Uchwała Nr IX/58/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2015

Uchwała Nr X/59/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zapolice

Uchwała Nr X/60/2015  dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr X/61/2015  dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie wyboru ławników

Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 11 września 2015 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XII/63/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2015

Uchwała Nr XII/64/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 25 września 2015 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zapolicach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zapolice

Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 25 września 2015 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zapolicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy Zapolice  z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia między Gminą Miasto Sieradz, Powiatem Zduńskowolskim, Gminą Miasto Zduńska Wola, Gminą Zduńska Wola, Gminą Zapolice, Powiatem Sieradzkim, Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola dotyczącego przygotowania do realizacji projektu pn.  "Aktywna Dolina Rzeki Warty"

Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 25 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paprotnia

Uchwała Nr XIII/69/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2015

Uchwała Nr XIII/70/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2015-2025

Uchwała Nr XIII/71/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zapolice

Uchwała Nr XIII/72/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zapolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała Nr XIII/74/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała Nr XIII/75/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Paprotnia i Pstrokonie 

 

Opublikowane przez: Administrator serwisu BIP | Data wprowadzenia: 2015-02-18 22:17:52 | Data modyfikacji: 2015-11-19 12:35:42.
Data wprowadzenia: 2015-02-18 22:17:52
Data modyfikacji: 2015-11-19 12:35:42
Opublikowane przez: Administrator serwisu BIP
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Plac Strażacki 5
98-161 Zapolice
Kierownik Jednostki
Witold Oleszczyk
Kontakt:
Tel: (+48 43) 823-19-82
Fax: (+48 43) 823-19-82
e-mail: urzad@zapolice.pl